Danh mục sản phẩm

LOAD CELL VMC

Loadcell VMC VLC-110


20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn

Loadcell VMC VLC-A127

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC VLC-A120

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC VLC-106


20kg,50kg,100kg,
250kg,500kg 750kg

Loadcell VMC VLC-125

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC VLC-121

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC VLC-123

10tấn,20tấn,30tấn
40tấn,50tấn,60tấn

Loadcell VMC B 100 SH

250kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn

Loadcell VMC B 100

250kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn

Loadcell VMC 100SH

250kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn,10tấn

Load cell VMC VLC 100

150kg,500kg 750kg
1tấn,2tấn,5tấn