Danh mục sản phẩm

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn digi 28SS

digi 28SS 30kg/0.005kg
digi 28SS 60kg/0.01kg
digi 28SS 100kg/0.01kg
digi 28SS 200kg/0.02kg
digi 28SS 300kg/0.02kg
digi 28SS 500kg/0.05kg

Cân bàn A9

30kg/0.005kg
60kg/0.01kg
100kg/0.01kg
200kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân bàn 500kg YHT3

30kg/0.005kg
60kg/0.01kg
100kg/0.01kg
200kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân bàn FWD GS Shinko-Japan

FWD 60kgx0.01kg
FWD 150kgx0.02kg
FWD 300kgx0.02kg
FWD 500kgx0.05kg

Cân bàn IND 220 Mettlertoledo USA

30kg/0.005kg
60kg/0.01kg
100kg/0.01kg
200kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân bàn DS-162 DIGI-Japan

30kg/0.005kg
60kg/0.01kg
100kg/0.01kg
200kg/0.02kg
300kg/0.02kg
500kg/0.05kg

Cân bàn chống nước A12 S-Taiwan

A12 S 30kg/0.005kg
A12 S 60kg/0.01kg
A12 S 100kg/0.01kg
A12 S 200kg/0.02kg
A12 S 300kg/0.02kg
A12 S 500kg/0.05kg

Cân bàn XK3190 A15 . Yaohua-Taiwan

A15 30kg/0.005kg
A15 60kg/0.01kg
A15 100kg/0.01kg
A15 200kg/0.02kg
A15 300kg/0.02kg
A15 500kg/0.05kg

Cân bàn BWS-M UTE-Taiwan

BWS-M 30kg/0.005kg
BWS-M 60kg/0.01kg
BWS-M 100kg/0.01kg
BWS-M 200kg/0.02kg
BWS-M 300kg/0.02kg
BWS-M 500kg/0.05kg

Cân bàn 300kg BSC-Taiwan

BSC 30kg/0.005kg
BSC 60kg/0.01kg
BSC 100kg/0.01kg
BSC 200kg/0.02kg
BSC 300kg/0.02kg
BSC 500kg/0.05kg

Cân bàn DBII CAS-Korea

30kgx0.01kg
60kgx0.02kg
150kgx0.05kg

Cân bàn điện tử BSWI - Taiwan

BSWI 30kg/0.005kg
BSWI 60kg/0.01kg
BSWI 100kg/0.01kg
BSWI 200kg/0.02kg
BSWI 300kg/0.02kg
BSWI 500kg/0.05kg

Cân bàn JWL Jadever-Taiwan

JWL 30kg/0.005kg
JWL 60kg/0.01kg
JWL 100kg/0.01kg
JWL 200kg/0.02kg
JWL 300kg/0.02kg
JWL 500kg/0.05kg

Cân bàn 300kg KWE-Taiwan

KWE 30kg/0.005kg
KWE 60kg/0.01kg
KWE 100kg/0.01kg
KWE 200kg/0.02kg
KWE 300kg/0.02kg
KWE 500kg/0.05kg

Cân bàn điện tử A12

A12 30kg/0.005kg
A12 60kg/0.01kg
A12 100kg/0.01kg
A12 200kg/0.02kg
A12 300kg/0.02kg
A12 500kg/0.05kg