Danh mục sản phẩm

CÂN THÔNG DỤNG

Cân điện tử VALOR - OHAUS

3Kg x 0.1g
6Kg x 0.2g
15Kg x 0.5g
30Kg x 1g

Cân điện tử JWE Jaderver-Taiwan

JWE 3Kg x 0.1g
JWE 6Kg x 0.2g
JWE 15Kg x 0.5g
JWE 30Kg x 1g

Cân điện tử UWA-R UTE-Taiwan

UWA-R 3kg x 0.1g
UWA-R 6kg x 0.2g
UWA-R 15kg x 0.5g
UWA-R 30kg x 1g

Cân điện tử SWII CAS-Korea

SWII 2kg x 0.2g
SWII 5kg x 0.5g
SWII 10kg x 1g
SWII 20kg x 2g

Cân điện tử UWA-G UTE -Taiwan

UWA-G 3kg x 0.1
UWA-G 6kg x 0.2
UWA-G 15kg x 0.5g
UWA-G 30kg x 1g

Cân điện tử JWL Jaderver-Taiwan

JWL 3Kg x 0.1g
JWL 6Kg x 0.2g
JWL 15Kg x 0.5g
JWL 30Kg x 1g

Cân điện tử CAS AD

CAS AD 2.5Kg X 0.5g
CAS AD 5Kg X 1g
CAS AD 10Kg X 2g
CAS AD 20Kg X 5g
CAS AD 30Kg X 10g

Cân điện tử KD-200-Tanita

KD-200 1000g X 1g
KD-200 2000g X 2g
KD-200 5000g X 5g

Cân trọng lượng JSC-TSE -Taiwan

JSC-TSE 3kg x 0.1g
JSC-TSE 6Kg x 0.2g
JSC-TSE 15Kg x 0.5g
JSC-TSE 30Kg x 1g

Cân điện tử JZC-HAE

JZC-HAE 1.5kg x 0.05g
JZC-HAE 3kg x 0.1g
JZC-HAE 6kg x 0.2g
JZC-HAE 15kg x 0.5g
JZC-HAE 30kg x 1g

Cân điện tử UWA-M UTE -Taiwan

UWA-M 3kg x 0.1g
UWA-M 6kg x 0.2
UWA-M 15kg x 0.5
UWA-M 30kg x 1g

Cân điện tử NWTH Jaderver-Taiwan

NWTH 1.5Kg x0.05g
NWTH 3Kg x0.1g
NWTH 6Kg x0.2g
NWTH 15Kg x0.5g
NWTH 20Kg x1g

Cân điện tử HAW SHINKO- Japan

HAW 3Kg x 0.1g
HAW 6Kg x 0.2g
HAW 15Kg x 0.5g
HAW 30Kg x 1g

Cân điện tử CL Ohaus-USA

CL 200g x 0.1g,
CL 500g x 0.1g,
CL 2000g x 1g
CL 5000g x 1g

Cân điện tử JWA Jaderver-Taiwan

JWA 3Kg x 0.1g
JWA 6kg x 0.2g
JWA 15Kg x 0.5g
JWA 30Kg x 1g