Danh mục sản phẩm

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân bàn YHT3 Yaohua-Taiwan

YHT3 60kgx0.01kg
YHT3 150kgx0.02kg
YHT3 300kgx0.02kg
YHT3 500kgx0.05kg

Cân bàn điên tử XK3190-A7

XK3190-A7 30kg/0.005kg
XK3190-A7 60kg/0.01kg
XK3190-A7 100kg/0.01kg
XK3190-A7 200kg/0.02kg
XK3190-A7 300kg/0.02kg
XK3190-A7 500kg/0.05kg

Cân bàn T31P Ohaus-USA

T31P 30kg/0.005kg
T31P 60kg/0.01kg
T31P 100kg/0.01kg
T31P 200kg/0.02kg
T31P 300kg/0.02kg
T31P 500kg/0.05kg

Cân bàn JWI 700 Jadever-Taiwan

JWI-700C 30kg/0.005kg
JWI-700C 60kg/0.01kg
JWI-700C 100kg/0.01kg
JWI-700C 200kg/0.02kg
JWI-700C 300kg/0.02kg
JWI-700C 500kg/0.05kg